Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008

Adieu!"The deep blue abyss stretches skin, for miles and miles and miles

The water desert spreads, as far as we can set our eyes on

Always ahead, wave after wave, our prow against the distance
We set our hopeless course towards that goldenlit horizon."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου